Polityka prywatnośći

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest: Ertax Rafał Zawadzki Doradca Podatkowy ul. Harcerska 12/50, 87-100 Toruń (dalej: „Ertax”).

Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną danych można się skontaktować pod adresem e-mail: rodo@ertax.eu lub Ertax Rafał Zawadzki Doradca Podatkowy ul. Harcerska 12/50, 87-100 Toruń.

Cele i okres retencji danych
1. Dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w następujących celach:
1) zawarcie i wykonanie umowy, w tym kontaktowanie się z klientem w związku z jej realizacją
– w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.;
2) dokonywania rozliczeń realizacji umowy pomiędzy stronami, w tym realizacji płatności – w zakresie niezbędnym do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.;
3) realizacji obowiązków w zakresie egzekucji roszczeń – w celu realizacji obowiązków w zakresie egzekucji z wierzytelności wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o komornikach sądowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – do czasu upływu terminu dochodzenia roszczeń i obrony przez roszczeniami wynikającego z konkretnego stosunku prawnego będącego jego podstawą;
4) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych– w celu realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
5) dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora polegającego na dochodzeniu swoich praw majątkowych lub niemajątkowych lub ochrony przed roszczeniami wobec administratora, zgodnie z przepisami ogólnymi, w szczególności z Kodeksem cywilnym (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – przez 3 lata od zakończenia współpracy.
2. W pozostałych przypadkach okres retencji wynosi:
1) W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania.
2) W przypadku okresów przechowywania regulowanych przez przepisy prawa – przez wskazane tam okresy.

Odbiorcy danych
Dane osobowe Ertax może przekazywać innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w szczególności:

 • bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków
 • podmiotom wspierających prowadzoną działalności poprzez świadczone usługi – w tym:
  • usług teleinformatycznych takich, jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych;
  • usług księgowych;
  • obsługi poczty tradycyjnej, recepcji;
  • usług kurierskich
  • usług prawnych i doradczych.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych
1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
1) dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
2) do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
3) do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
4) do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
5) do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
a)osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
c) administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
6) do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
7) do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.